Tuesday, February 15, 2011

ราคายางวันนี้ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

การปลูกยางพารา และสถาณการณ์ ราคายางในปัจจุบัน

การปลูกยางพารา หรือการสร้างสวนยางพารา อาจไม่ใช่เรื่องยากในสายตาของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการปลูกสร้างสวนยางพารา มาแล้วเช่นชาวสวนยางพาราในภาคใต้หรือภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นเขตปลูกยางพาราเดิมของประเทศไทย แต่ในขณะนี้ เป็นภาวะที่ราคายางพาราอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง(จาก ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551ราคาน้ำยางแผ่นดิบและน้ำยางสดอยู่ที่ 77.00 และ 80.39 บาทต่อกิโลกรัม ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ราคาน้ำยางแผ่นดิบและน้ำยางสดอยู่ที่ 180.79 และ 161.50 บาทต่อกิโลกรัม ) และภาครัฐได้ส่งเสริมการปลูกยางพาราไปทุกภาคของประเทศ จึงทำให้มีเถ้าแก่สวนยางพารามือใหม่, เกษตรกรชาวสวนยางพารามือใหม่ หรือผู้อยากลงทุนปลูกสร้างสวนยางพารากันมากยิ่งขึ้น แม้การปลูกยางพาราจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่เราจะปฏิบัติต่อสวนยางพารา หรือจัดการสวนยางพารา อย่างไรเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าที่สุด

โลกและราคายางพาราคงมิได้หยุดนิ่ง ต้องยอมรับว่า สิ่งใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน ควบคู่ไปกับปัญหาใหม่ที่คอยติดตามและทดสอบภูมิปัญญาของผู้คนทุกกลุ่มอาชีพ การมีความรู้, การสร้างสังคมแห่งความรู้, การเชื่อมต่อถึงกันบนพื้นฐานของการมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ ผู้คนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยางพารา จึงเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์

เกษตรกร ตราด แห่ขอปลูกยางพาราวันแรก 520 ไร่

ตราด - โครงการปลูกยางในพื้นที่ว่างเปล่าในจังหวัดตราดมีผู้ยื่นแล้ว 520 ไร่ จากโควตา 1,300 ไร่ โดยจังหวัดตราดได้โควตา กว่า 4,000 ไร่ ตลอดระยะเวลาโครงการ 3 ปี

นายประกอบ มังกร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้จัดโครงการปลูกยางพาราใน พื้นที่ว่างเปล่า โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2554-2557 โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกยางทั่วทั้งประเทศในพื้นที่ 8 แสนไร่ ในส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 3 แสนไร่ ส่วนที่จังหวัดตราดได้โควตาปลูกยางจำนวนกว่า 4,000 ไร่ในโครงการ 3 ปี แยกเป็นปี 2554 จำนวน 1,300 ไร่ ปี 2555 จำนวน 1,660 ไร่ และ ปี 2556 จำนวน 1,660 ไร่

นายประกอบ กล่าวว่า สำหรับวันนี้ที่เป็นวันเปิดให้ยื่นมาลงทะเบียนเป็นวันแรกของปี 2554 มีเกษตรกรมายยื่นความจำนงไว้แล้ว 58 ราย ในพื้นที่ประมาณ 580 ไร่ โดยเงื่อนไขในการยื่นขอโควต้า เกษตรกรจะต้องมีทีดินว่างเปล่าตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ไร่ และจะต้องไม่เคยปลูกหรือมีสวนยางพารามาก่อนทั้งตัวเองและคู่สมรส

นอกจากนี้ เกษตรกรรายใดที่ปลูกผลไม้และต้องการที่จะหันมาปลูกยางพารา ก็มีสิทธิที่จะ ยื่นของโควตาได้เช่นกัน

“ทางกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.ตราดจะมอบทุนให้กับเกษตรกรไร่ละ 3,529 ไร่ ในรูปของกล้ายาง ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ซึ่งได้เปิดให้เกษตรกรยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม ซึ่งขั้นตอนนี้จะสมบูรณ์ได้ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขดัง กล่าวจึงจะมอบทุนสนับสนุนให้กับเกษตรกร”